СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ДЖЕМИНИ 4 ООД


Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

www.eufunds.bg

"ДЖЕМИНИ 4" ООД е бенефициент по проект "Създаване на нови работни места в ДЖЕМИНИ 4 ООД",
по договор BG05M9OP001-1.003-2836-C01 от 14.02.2017 г., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" на Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Обща стойност на проекта е 105 451.96 лв. С реализацията на проекта ще се разшири дейността на
Джемини 4 ООД, чрез разкриване на нови работни места.
Проектът пряко ще допринасе за стимулиране интеграцията и по-лесната адаптация към пазара на труда на 8 безработни или неактивни лица от две от най-уязвимите групи безработни лица - младежи до 29 г. и безработни над 54 г., чрез включването им в субсидирана заетост и осигуряване на последваща устойчива заетост в предприятието.