Общи условия за ремонт на автомобил

Общи условия на „Джемини 4” ООД за ремонт на автомобил

1. С настоящите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил (наричани по-нататък за краткост «ОУ ») се уреждат взаимоотношенията между „Джемини 4” ООД(наричани по-нататък за краткост «Сервиза») и съответния Клиент, възлагащ ремонт на автомобил.

2. По смисъла на настоящите Общи условия Клиент е всяко физическо и/или юридическо лице (или търговец по смисъла на ТЗ), възложило на „Джемини 4” ООД ремонт на автомобил съгласно надлежно подписана Поръчка за ремонт на автомобил.

3. По смисъла на настоящите ОУ „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и подмяна на резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и/или консумативи по автомобила.

4. По смисъла на настоящите ОУ „автомобил” е моторно-превозно средство, собственост на Клиент или предоставен му за ползване на друго договорно или правно основание.

Приемане на автомобила

 Автомобилът се предава на Сервиза за извършване на възложения от Клиента ремонт по съответната Поръчка, която се подписва от представители на двете страни, като в нея задължително се посочват : автомобила и състоянието му към момента на предаването.

С приемането на автомобила за ремонт в Поръчката се вписва в зависимост от случая: работите, които следва да се извършат, предложение за ремонт, или приемането на автомобила за осъществяване на ремонтни работи. Подписването на поръчката от Клиента (или неговия пълномощник) СЪСТАВЛЯВА съгласие на Клиента за прилагане на настоящите ОУ за ремонт. Всяко лице, което управлява автомобил, който се предоставя за ремонт и/или е приносител на контактен ключ на автомобила, необходимата техническа документация, съпътстваща автомобила, свидетелство за регистрация на автомобила-част II, застраховка „Гражданска отговорност” се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности. В ПОРЪЧКАТА СЕ ВПИСВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО : марката и модела на автомобила, дата на производство, трите имена и адреса на собственика или пълномощника му, телефонен номер и И-мейл за връзка. Сервизът не носи отговорност в случай, че ЛИЦЕТО предало МПС за ремонт не е надлежно упълномощено за това от съответния Клиент.

Възлагане на ремонта

Първоначалната оценка на ремонта е приблизителна /ориентировъчна/. Тя включва естеството на ремонтните работи, които Е НАЛОЖИТЕЛНО да се извършат и приблизителната стойност на ремонта. По желание на клиента може да се направи точна оценка с подробен списък с отразени суми на операциите, които следва да се извършат след евентуално демонтиране, разглобяване и/или предварително проучване, като Сервизът се ангажира с ФОРМИРАНАТА и вписана сума.

Извършване на ремонтни работи

Ремонтните работи се извършват СЪОБРАЗНО ОПИСАНИЕТО в поръчката. Ако по време на извършване на ремонтните работи се наложи да се направят допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били ИЗВЕСТНИ и не са били отразени в съответната подписана Поръчка, Сервизът УВЕДОМЯВА Клиента за това с ЦЕЛ ДА ПОЛУЧИ съгласието му за извършване на ремонтните работи и одобрение за стойността им. При липса на съгласие от страна на Клиента, в срок от 10 (десет ) календарни дни, считано от датата на изпращане на информацията относно допълнителните ремонти, които СЛЕДВА да се предприемат, последните се считат за отказани от Клиента, което е и негова отговорност.

Гаранция и гаранционни условия

Ремонтите извършени в автосервиз „Джемини 4” имат гаранция една година или 20 000 км. Гаранцията включва : безплатна поправка или подмяна на части, КОИТО СА БИЛИ ПРЕДМЕТ на ремонта. Гаранцията не покрива дефектирали електронни компоненти. По време на гаранционния срок ремонтите и ВЛОЖЕНИТЕ ЧАСТИ са ангажимент единствено и само на Сервиза.

Предаване на автомобила

Крайната дата за предаване на автомобила се определя в зависимост от възможностите на Сервиза. В случай, че крайната дата за предаване не може да бъде спазена поради забавена доставка на части, или поради отказ от страна на Клиента за допълнителните НЕОБХОДИМИ ремонтни работи, или поради форсмажорни обстоятелства, Сервизът информира клиента за това веднага след узнаването. Когато автомобила е отремонтиран и готов за издаване, Сервиза уведомява клиента с телефонно обаждане, с SMS или с имейл , че може да си вземе автомобила. В случай, че същият не се яви за получаване на автомобила, СЕРВИЗА УВЕДОМЯВА ПОВТОРНО КЛИЕНТА с телефонно обаждане, с SMS или с имейл, СЪОБРАЗНО ПОСОЧЕНИТЕ В ПОРЪЧКАТА КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА. Ако след 30 календарни дни клиента все още не си е взел автомобила по негова вина, той ДЪЛЖИ НА СЕРВИЗА ТАКСА ЗА ПАРКИНГ И ОХРАНА В РАЗМЕР НА 10 /десет/ лева на ден. Всички ремонтни работи възложени на Сервиза, се приемат от Клиента при предаването на автомобила, за което се съставя ПРОТОКОЛ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. КОНСТАТИРАНИТЕ аномалии във функционирането на автомобила, ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ГОДНОСТТА МУ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО и БЕЗОПАСНО ПРИДВИЖВАНЕ, СЕ ВПИСВАТ В ПРОТОКОЛА ПРИ ПРЕДАВАНЕТО НА МПС на клиента. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА КЛИЕНТА Е да се ангажира да отремонтира незабавно аномалиите които са свързани със сигурността. В случай на отказ от страна на клиента за съответния НЕОБХОДИМ и незабавен ремонт, той трябва да подпише декларация за освобождаване от отговорност на Сервиза. Клиентът се задължава при отправена покана от страна на Сервиза да се яви във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 2 (два) дни в сервизната му база за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на автомобила.р база за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на автомобила

Отговорност

Клиентът е длъжен да предаде автомобила само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в автомобила, следва да бъдат прибрани от Клиента преди предаването на автомобила в сервиза. В противен случай „Джемини 4” ООД не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от Клиента във връзка с това.

Сервизът носи отговорност за аксесоарите, фиксирани към автомобила, както и за КОЛИЧЕСТВОТО гориво, записано при влизането на автомобила в Сервиза.

Сервизът не носи отговорност за нанесени щети причинени от природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица или форсмажорни обстоятелства

Сменени резервни части

Клиентът може да види и да си вземе сменените резервни части, ако е заявил това в поръчката за ремонт. На клиента НЕ СЕ ВРЪЩАТ ЧАСТИТЕ, заменени по гаранция или при закупуване на рециклирани агрегати .Сервизът може да разполага свободно с непоисканите части след предаването на автомобила на Клиента.

Заплащане

Всяка сума получена от Сервиза и внесена от Клиента, отнасяща се към СЪОТВЕТНАТА поръчка преди предаването на ремонтирания автомобил, представлява капаро, което трябва да фигурира във фактурата. Каквато и да е сумата на ремонтите, фактурите се изготвят съгласно тарифата, която е валидна в момента на съставяне на поръчката. Заплащането на ремонтните работи поръчани на Сервиза се осъществява преди предаването на автомобила.

В случай, че Клиентът се откаже от ремонта посочен в поръчката, за който е заплатил капаро, поради причини , които не могат да се вменят във вина на Сервиза, то даденото капаро не подлежи на връщане.

Сервизът има право да задържи предадения му от Клиента автомобил, след приключване на ремонта и до пълното заплащане от страна на Клиента на изискуеми парични задължения на последния, произтичащи от сключен/и между Клиента и „Джемини 4” ООД поръчки и договор/и. В този случай Сервизът задържа връщането на автомобила на Клиента, като Клиентът няма право да оспорва или предявява претенции във връзка с това, до изплащането на НЕИЗПЛАТЕНИТЕ парични задължения. След ЗАПЛАЩАНЕТО на съответните задължения от страна на Клиента, Сервиза предава автомобила, като съставя Протокол, който се подписва от двете страни. СОБСТВЕНИКЪТ /ПЪЛНОМОЩНИКЪТ/ или ЛИЦЕТО ПРЕДАЛО МПС ЗА РЕМОНТ НОСЯТ СОЛИДАЛНА ОТГОВОРНОСТ спрямо Сервиза.

Избор на местна подсъдност

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително – не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство. Страните решават споровете си добронамерено, чрез непосредствени преговори С ЦЕЛ ДА СЕ ПОСТИГНЕ СПОРАЗУМЕНИЕ. В случай че СТРАНИТЕ не могат да достигнат до взаимно съгласие, компетентен да реши спора е съответният съд по седалището на Сервиза.

Лични данни

С подписването НА ПОРЪЧКАТА Клиентът декларира, че доброволно е предоставил личните си данни, запознат е с правата си по ЗЗЛД и дава съгласието си Сервизът да съхранява и извършва обработка на тези данни.

С подписването НА ПОРЪЧКАТА КЛИЕНТЪТ ДЕКЛАРИРА, че напълно е ПРОЧЕЛ и РАЗБРАЛ предоставените му от Сервиза ОБЩИ УСЛОВИЯ и че му е била предоставена от Сервиза НЕОБХОДИМАТА информация, позволяваща му да направи своя избор (включително цена, начин на плащане и срок) и МОТИВИРАНО СЪГЛАСИЕ.

Всички уведомления между Сервиза и Клиента ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс, електронна поща, мобилен телефон и др. СЪОБРАЗНО настоящите Общи условия и данните за контакт, посочени в съответната Поръчка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своевременно (но не по-късно от 3 дни) другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт. В противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването.